Search

Veštačka inteligencija u službi lečenja karcinoma

U novoj studiji, naučnici su objavili da su razvili novi računarski program pod nazivom PERCEPTION (personalizovano planiranje tretmana u onkologiji zasnovano na ekspresiji jedne ćelije) koji koristi moć veštačke inteligencije za predviđanje odgovora svake ćelije pacijenata sa karcinomom na lečenje. Sa preko 200 različitih vrsta karcinoma, od kojih svaki ima svoje jedinstvene karakteristike, razvoj preciznih onkoloških tretmana je izuzetno težak zadatak. Iako je većina napora usmerena na identifikaciju mutacija u genima pokretača raka i odgovarajući tretman, mnogi pacijenti nemaju koristi od ovih ciljanih terapija. PERCEPTION ima drugačiji pristup koristeći transkriptomiku, proučavanje molekula RNK glasnika eksprimiranih u genima, da bi razumeo klonsku arhitekturu tumora i pratio pojavu rezistencije na lekove. Alat koristi transferno učenje, granu AI, da izgradi svoje modele, prevazilazeći izazov ograničenih podataka iz jedne ćelije. Istraživači su potvrdili efikasnost PERCEPTION-a tako što su uspešno predvideli odgovore pacijenata na monoterapiju i kombinovane tretmane u tri nezavisna klinička ispitivanja za multipli mijelom, karcinom dojke i pluća. Posebno, kod karcinoma pluća, PERCEPTION je otkrivao razvoj rezistencije na lekove kako je bolest napredovala, naglašavajući njen potencijal da prilagodi strategije lečenja zasnovane na evoluciji ćelija raka. Iako još nije spreman za kliničku upotrebu, PERCEPTION program pokazuje potencijal informacija o svakoj pojedinačnoj ćeliji u lečenju karcinoma. Kako se količina i kvalitet podataka iz kojih program uči budu povećavali, tako će se poboljšati i tačnost predviđanja PERCEPTION-a, približavajući nas budućnosti u kojoj će lečenje karcinoma biti potpuno personalizovano i mnogo efikasnije [1].

[1] Sinha, S., Vegesna, R., Mukherjee, S., Kammula, A. V., Dhruba, S. R., Wu, W., … & Ruppin, E. (2024). PERCEPTION predicts patient response and resistance to treatment using single-cell transcriptomics of their tumors. Nature Cancer, 1-15.